Back to Top

Hodnoty spoločnosti

Prvoradým cieľom našej práce je poskytnúť všetkým zákazníkom kvalitné a spoľahlivé služby. Bezpečné a presné doručenie vášho tovaru je prioritou.

Základné piliere našej firmy sú definované v hodnotách a kultúre spoločnosti , ktoré pre nás predstavujú kľúčové fungovanie smerom k našim klientom.

Ľudia a Tímovosť

Spoločnosť TLM Trans predstavujú naši ľudia. Robíme všetko pre to, aby sa cítili rešpektovaní a ocenení. Spoločne rozvíjame naše schopnosti a vedomosti. Od každého očakávame osobný prístup , motiváciu a vysoké výkony. Náš tím, to sú skúsení ľudia na všetkých pozíciách.

Pracovať a podporovať jeden druhého, s cieľom robiť našich partnerov ešte úspešnejšími, je základným pilierom fungovania spoločnosti. Ceníme si jeden druhého a ku každému pristupujeme s úctou a rešpektom. Umiestňovanie ľudí do centra našich úspechov je samozrejmosťou, na ktorej chceme dlhodobo stavať.

Zodpovednosť

Pre nás znamená, že pri našej práci rešpektujeme potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzame do kontaktu. Týmito partnermi sú zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie.

Zodpovednosť pre nás je aj pripravenosť na vonkajšie zmeny, robiť veci inak a lepšie, ale hlavne otázka sebavedomia v konkurenčnom prostredí s víziou riešenia aj najťažších úloh našich zákazníkov. Sme pripravení profesionálne a efektívne riešiť všetky zmeny a výzvy, s ktorými prichádzame denne do kontaktu.

Vodcovstvo – Leadership

Preukazujeme odvahu a rozhodnosť. Určujeme si ambiciózne ciele. Chceme byť leadrami v spolupráci, inováciách a partnerstve. Byť leadrom pre nás znamená reagovať na všetky zmeny flexibilne, s rešpektom k potrebám našich zákazníkov, ale aj našich spolupracovníkov. Vodcovstvo je pre nás priama komunikácia, dôvera a práca na vlastnom rozvoji.

Našim poslanim je udržiavanie poprednej pozície prostredníctvom neustálej inovácie, ako aj s nastavením najvyšších štandardov v službách a v podpore, ktoré poskytujeme našim zákazníkom.

Garancie spoločnosti

  • 15 rokov skúsenosti vedenia spoločnosti a jej zamestnancov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy,
  • poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR,
  • poistenie zodpovednosti cestného dopravcu pre vnútroštátnu prepravu tovarov, odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona NR SR 56/2012 Zb. o cestnej doprave,
  • finančná spoľahlivosť dopravcu v súlade s Nariadením (ES) č. 1071/2009,
  • vlastné akreditované školiace stredisko pre vodičov,
  • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel a dispečerov.

Prepravný poriadok

Projekt

Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice
Partner: TLM Trans, s.r.o.
Názov projektu: Výskum inteligentného riadiaceho logistického systému so zameraním na sledovanie hygienickej bezpečnosti logistického reťazca
Kód projektu: 313011BWP9
Realizácie projektu: Košice I – mestská časť Sever, Košice I – mestská časť Staré mesto, Sabinov
Zazmluvnená suma NFP: 1 113 522,06 €
Európske štrukturálne a investičné fondy OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je podporovať a stabilizovať kvalitný výskumný tím konzorcia v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Cieľom výskumu je zabezpečiť presnú trasovateľnosť tovarov a zmenu požiadaviek obslužnosti tovarov s ohľadom na epidemiologickú situáciu v regiónoch prostredníctvom zabezpečenia vhodnej reakcie na aktuálnu situáciu využitím digitálnej simulácie a následne tieto výsledky laboratórne validivať v príslušnom prostredí (TRL 5), čo umožní v rámci projektu pracovať na VaV aktivitách aj na území východného Slovenska s reálne nameranými dátami u partnera. Aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom využitia progresívnych digitálnych simulácií logistických procesov v celom životnom cykle dodávateľsko-odberateľského reťazca, ktoré sú založene na princípoch stratégie Priemysel 4.0. Výstupmi predkladaného projektu bude inteligentný riadiaci systém logistických procesov integrujúci výstupy viacerých databáz a informačných systémov reflektujúcich aktuálnu epidemickú situáciu, príslušné opatrenia a požiadavky na prepravovaný tovar. Ďalšie výstupy budú metodiky na hodnotenie, posudzovanie rizík, návrhy opatrení preverené v reálnom prostredí partnera, či konsolidované podklady určené ako východiskový rámec pre nové certifikačné schémy.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.