Back to Top

Zasielateľstvo

Vymedzenie definície zasielateľa vyplýva zo znení jednotlivých paragrafov "Obchodného zákonníka" a základnou úpravou pre jej stanovenie je "Zasielateľská zmluva", ktorou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a ďalšie služby s tým spojené, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Naším cieľom v tejto oblasti je byť pre Vás spoľahlivým a profesionálnym manažérom prepravy. Našou povinnosťou je vynaložiť odbornú starostlivosť pri realizácii záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, pri zohľadnení minimalizácie prepravných nákladov a minimalizácie rizík vyplývajúcich z prepravy. Zabezpečíme pre Vás optimálny priebeh prepravy tovaru zo zdroja do cieľa.

Pôsobnosť spoločnosti TLM Trans, s.r.o. je v rámci celej EÚ, neváhajte nás osloviť s vašou ponukou na spoluprácu.

Poskytujeme zasielateľské služby v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok vydaných ZLZ SR.

Dopytu na prepravu


Práva dotknutej osoby GDPR